"Opvoeden is geen emmer vullen
maar een vuur ontsteken"

-Aristoteles

Visie

Verantwoordelijkheid

De Kinderopvang draagt mede de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van de kinderen die door de ouders aan het kindercentrum worden toevertrouwd. Deze verantwoordelijkheid reikt ver wanneer de kinderen een groot deel van hun bestaan op de opvang doorbrengen. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet er gewerkt worden vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van kinderen en de rol van de leid(st)ers daarin.

Visie

Wij laten ons inspireren door de pedagogische visie van Rudolf Steiner, maar hebben geen starre opvatting over zijn leer. We leven in deze tijd. Daar passen ook de werkende ouders bij die verantwoorde kinderopvang zoeken voor hun kind(eren). Kinderopvang Rijk van Nijmegen staat open voor kinderen, ouders en verzorgers van iedere gezindte. Wij keuren nadrukkelijk iedere vorm van discriminatie af. Directie, leid(st)ers en leden van de oudercommissie gaan zonder vooroordelen met iedereen om, ongeacht sociale, culturele, religieuze of etnische achtergrond.

NascholingTuinFF17sep14_klein

Voorbereiding van de jaarfeesten in de tuin van de Flierefluit.

Wij zien het gevoelsleven van kinderen en hun kunstzinnige vorming als basis voor hun verstandelijke ontwikkeling. Ieder kind is uniek en het moet de kans krijgen zijn mogelijkheden volledig te ontplooien. Dit komt tot uitdrukking in de vele sociale, recreatieve, sportieve en creatieve BSO activiteiten. Wij willen graag een plaats zijn waar het kind zich veilig “thuis” en geliefd voelt en waar alle aandacht aan hem/haar wordt besteed. Een warme belangstelling voor het kind, de natuur, een vast ritme en terugkerende rituelen zijn hierbij de belangrijkste hulpmiddelen.
De natuur neemt bij ons een belangrijke plaats in. Het beleven van de seizoenen in hun ritmische afwisseling heeft op het kleine kind een structurerende werking.

Regelmatig worden onze medewerkers bijgeschoold (Kinder-EHBO, pedagogisch denken en handelen, voorbereiding jaarfeesten et.) Op de foto de voorbereidingsbijeenkomst van de jaarfeesten met medewerkers van kleuter bso “De Toverfluit” en beide locaties “De Zonnestraaltjes”.